ஏமாற்றுகிறாரே

முத்தெடுக்க கடல் குதித்து
ஆழம் செல்ல பதைபதைத்து
மீன் அதனை வழி மறைத்து
விழி பறித்தாரே
கரை வரையில் நீந்தி வந்து
சேர்ந்த பின்பு அதுவே தான்
முத்தென்றே மாற்றுகிறாரே

அவர் அவர் தன் தேடல்களை
அடையாதொரு அடையா கொண்டு
அது அது தான் அவர்களென
அவரே மாற்றுகிறாரே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: