ஆடாது ஆடாதே

ஒரு உடலில்
ஐம்புலனால்
பல உணர
பின் அதை பகிர,

இல்லா கடலில்
சுற்றா புயலில்
தத்தளிக்கும் படகாய் ஆக்கியதே
உன்னை
மனம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: